Oproep voor meer lokale en regionale publieke investeringen

De hoeveelheid publieke investeringen door lokale en regionale autoriteiten in de EU is de afgelopen jaren terug gelopen. Dit komt onder meer door strengere regels in het Europees Stabiliteits- en Groeipact. Een tekort aan investeringen kan echter leiden tot extra kosten voor toekomstige generaties en ontevredenheid bij burgers. Tijdens een bijeenkomst van de Urban Intergroep in het Europees Parlement op 8 maart 2017 werd daarom opgeroepen tot meer flexibiliteit in EU-regels ter stimulering van publieke investeringen.

Stabiliteits- en Groeipact (SGP)

In het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) hebben EU-lidstaten afspraken gemaakt over eisen betreffende nationale begrotingstekorten (max. 3%) en staatsschulden (max. 60%). De regels en standaarden van zowel het SGP als het Verdrag voor stabiliteit, coördinatie en bestuur in de EMU hebben invloed op de financiën van lokale en regionale overheden. De regels limiteren lokale en regionale autoriteiten bij het doen van de nodige investeringen die zorgen voor goede infrastructuur en diensten voor burgers en bedrijven. Deze investeringen zijn tevens gericht op een duurzame toekomst voor de komende generaties. De Urban Intergroep, onder voorzitterschap van Europarlementariër Jan Olbrycht, en de Raad van EU gemeenten en regio’s (CEMR) pleiten daarom voor het volgende: bij het beheren en de aanpak van concrete en hedendaagse maatschappelijke uitdagingen, zoals migratie, moeten uitgaven en investeringen van lokale overheden buiten het domein van het SGP vallen.

Publieke investeringen

In de komende herziening van de regelgeving voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) moet bovendien, zo pleitten de Intergroep en CEMR, een aparte sectie worden opgenomen over lokale en regionale financiën. Lokale en regionale autoriteiten zijn o.a. verantwoordelijk voor de aanpak van markt falen. Dit doen zij door middel van publieke investeringen daar waar private investeringen niet van de grond komen. Dit is bijvoorbeeld actueel bij een onderwerp zoals de energietransitie. Lokale en regionale autoriteiten fungeren als aanjager van economische groei, werkgelegenheid en efficiëntie. Publieke investeringen hebben vaak een lange termijn perspectief en een hefboomeffect op de investeringsbeslissingen van de private sector, zeker in minder aantrekkelijke sectoren.

CEMR position paper

De CEMR onderstreept in een position paper het belang van een aantal perspectieven. Zo pleiten zij voor het introduceren van een golden fiscal rule in het SGP, lange-termijn, groei stimulerende, publieke investeringen blijven hiermee gescheiden van lopende uitgaven. Verder moet het mogelijk worden om investeringen af te schrijven. Om dit te realiseren is meer flexibiliteit in de SGP en EMU regelgeving, van toepassing op publieke investeringen, noodzakelijk. Pascal Smet, minister van mobiliteit en openbare werken in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, benadrukte tijdens de bijeenkomst dat de publieke sector op gelijke voet moet komen te staan met de private sector wanneer het gaat over investeringen.

Rol Europese Commissie

Jean-Eric Paquet, plaatsvervangend Secretaris-Generaal van de Commissie, en Miguel Gil-Tertre, lid van het kabinet van Eurocommissaris Katainen, spraken tijdens de bijeenkomst over de rol van de Europese Commissie. Volgens Paquet gaat investeren in de EU altijd over het mengen van publiek en privaat geld, cofinanciering. Het is van groot belang om projectvoorstellen goed te structureren. Hij wijst daarbij naar de rol van de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Paquet bevestigt dat de Commissie in toenemende mate werkt met financiële instrumenten, zoals platforms.

Technische bijstand

EFSI 2.0 staat centraal in het Commissie beleid. De EIB, en diens advieshub, leveren technische bijstand bij de structurering van projectvoorstellen. Gil-Tertre erkent dat barrières voor investeringen op micro niveau kunnen ontstaan, vaak is er een probleem met administratieve capaciteit. Hij roept aanwezigen op om dit soort zaken aan te kaarten bij de Commissie. Dit moet ervoor zorgen dat problemen en barrières verholpen worden.

Bron:

Position paper, CEMR

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Website, The Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
Urban Intergroep, Europees Parlement
EFSI, Europese Investeringsbank (EIB)

Bron: Europese Ster